Algemene Voorwaarden van uwdiervoeding.nl

uwdiervoeding.nl Logo

Definities:
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer; 
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 
 • Dag: kalenderdag; 
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; 
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen; 

 

Toepasselijk recht 

 • Op elke overeenkomst tussen UwDiervoeding en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. 
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

Aansprakelijkheid 

 • UwDiervoeding is niet de fabrikant van de geleverde zaken. Om die reden is niet UwDiervoeding, maar de producent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaken. In geval van schade zal UwDiervoeding op schriftelijk verzoek van de wederpartij de identiteit van de producent of importeur bekend maken. 
 • UwDiervoeding is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde zaken. 
 • UwDiervoeding is niet aansprakelijk voor gevolgschade van gebreken in geleverde zaken. 

Offertes 

 • De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke, of online, bevestiging door uwdiervoeding.nl aan de wederpartij. 
 • De in een offerte vermelde prijzen zijn in Euro en exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven. 

  Levering 

  • De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment dat deze bij aflevering worden bezorgd. 
  • Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat is de zaken in ontvangst te nemen, worden zij opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij; de wederpartij is in dat geval alle bijkomende kosten verschuldigd. 

    Levertijd 

    • Door UwDiervoeding opgegeven levertijden kunnen niet als fatale termijn worden aangemerkt. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij UwDiervoeding schriftelijk in gebreke te stellen en een nadere redelijke termijn te stellen voor hernieuwde aflevering. 
    • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
    • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 
    • Met inachtneming van hetgeen hierover in deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 
    • Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. 
    • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

         Deelleveringen 

         • Het is UwDiervoeding toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken vatbaar zijn voor levering in gedeelten is UwDiervoeding bevoegd elk gedeelte afzonderlijk in rekening te brengen. 

         Aanbod 

         • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
         • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 
         • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

            Eigendomsvoorbehoud 

            • De door UwDiervoeding geleverde zaken blijven het eigendom van UwDiervoeding totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met UwDiervoeding gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder mede begrepen de kosten van invordering en overige gerechtelijke kosten als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
            • Door UwDiervoeding afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is niet bevoegd om op de zaken recht op te vestigen.  
            • Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij deze niet zal nakomen, is UwDiervoeding gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij wederpartij of derden die de zaak voor wederpartij houden op te halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.  
            • De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van UwDiervoeding de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren tegen brand- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven; 
            • Zolang de afgeleverde zaken ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigendom van UwDiervoeding zijn gebleven, is UwDiervoeding te allen tijde gerechtigd zich van de toestand van die zaken te overtuigen. Wederpartij machtigt UwDiervoeding onherroepelijk de zaken ter plaatse te inspecteren. 

                 Koopprijs en betaling 

                 • De koopsom bestaat uit de overeengekomen prijs voor de zaken, de kosten van verpakking en de kosten van vervoer en aflevering. 
                 • De betaling dient direct te worden voldaan, tenzij anders aangegeven. 
                 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
                 • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
                 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
                 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 
                 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 
                 • Na het verstrijken van bovengenoemde betalingstermijn is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is zij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand. 
                 • Indien de wederpartij in gebreke blijft aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor haar rekening, waarbij ten minste verschuldigd zal zijn:
                 1. over de eerste verschuldigde Euro 1000,- 15% 
                 2. over het meerdere tot Euro 2.000,- 10% 
                 3. over het meerdere tot Euro 4.000,- 8% 
                 4. over het meerdere tot Euro 20.000,- 5%- over het meerdere 3%. 
                 • Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. De wederpartij is niet gerechtigd openstaande vorderingen van UwDiervoeding te verrekenen. 
                 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 

                   Overeenkomst 

                   • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
                   • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
                   • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
                   • De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
                   • De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
                         1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; 
                         2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
                         3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
                         4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; 
                         5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; 
                         6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 
                         • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 

                         Verlenging: 

                         • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 
                         • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand afleveren van abonnementen.  

                           Beëindiging van de overeenkomst 

                           • De vorderingen van UwDiervoeding op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: 
                            1. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan UwDiervoeding omstandigheden ter kennis komen die UwDiervoeding goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; 
                            2. Indien UwDiervoeding de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. 
                            3. in geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij. 
                            • In deze gevallen kan UwDiervoeding naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, een en ander onverminderd het recht van UwDiervoeding schadevergoeding te vorderen. 
                             1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 
                             2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag van levering, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 
                             3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
                             4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 
                             5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen. 
                             6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 
                             7. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 
                             8. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
                             9. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. 
                             10. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. 
                             • De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: 
                              1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen. 
                              2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 
                              3. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; 
                              4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 

                              Opzeggen 

                              • De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
                              • De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
                              • De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: 
                              1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; 
                              2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; 
                              3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. 

                                  Nakoming overeenkomst en extra garantie 

                                  • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
                                  • Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 
                                  • Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 

                                     Overmacht 

                                     • Indien UwDiervoeding door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort. 
                                     • Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan UwDiervoeding zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen: stakingen, molest, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde grondstoffen, zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, of derden waarvan UwDiervoeding afhankelijk is. 
                                     • Indien een overmachtssituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
                                     • Heeft UwDiervoeding bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

                                         Klachten 

                                         • De wederpartij dient de gekochte zaken onmiddellijk bij ontvangst te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of de geleverde zaken wat kwaliteit en kwantiteit betreft overeenstemmen met het overeengekomen. 
                                         • De wederpartij dient geconstateerde gebreken binnen 24 uur na aflevering schriftelijk of per e-mail aan UwDiervoeding te melden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht om te klagen. Over verwerkte zaken kan niet geklaagd worden. 
                                         • Ook indien de wederpartij tijdig een klacht indient blijft zijn verplichting om te betalen en gedane bestellingen af te nemen bestaan totdat UwDiervoeding in andere zin heeft beslist. Afhankelijk van de aard van de klacht verwijst UwDiervoeding de klager naar de producent. 
                                         • Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van UwDiervoeding aan UwDiervoeding worden geretourneerd. 
                                              1. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 
                                              2. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. 
                                              3. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 
                                              4. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 
                                               • Verlengde bedenktijd voor producten die niet op een materiële drager zijn geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht: 
                                               • Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 
                                               • Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen. 

                                                  Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 

                                                  • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 
                                                  • De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan als genoemd in deze algemene voorwaarden. 
                                                  • De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. 

                                                     Geschillen 

                                                     • Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). 
                                                     • Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd. 
                                                     • Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. 
                                                     • Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer. 
                                                     • Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 
                                                     • De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen. 
                                                     • Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie. 

                                                             Aanvullende of afwijkende bepalingen 

                                                             • Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.